این فرد جواد منصوری نام دارد؛ فرمانده وقت سپاه پاسداران.
 
درباره اعدام متهمان به گونه‌ای صحبت می‌کند و بگو بخند راه می‌اندازد که انگار نه انگار جان انسان وسط بوده.
 
اعدام صحرایی و بدون محاکمه یک متهم, حتی اگر مجرم باشد ء خنده و تعریف و تحسین دارد؟!