زیر آسمان پاریس شنبه ۲۸ فروردین. 
 
زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار باسابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران.