بی بی سی:

در تاجیکستان برای اولین بار، داستان عاشقانه خسرو و شیرین از "خمسه" نظامی گنجوی، شاعر فارسی گوی قرن هفتم، در قالب یک اپرا روی صحنه رفته است. حکایت عشق خسرو پرویز، پادشاه ساسانی با شیرین، شاهدخت ارمنی. تهیه کنندگان این اپرای بر مفهوم تراژیک این قصه عاشقانه بیشتر تمرکز کرده اند.

سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می دهد.