بی بی سی: بخش اول: آیا گفت وگویی بین ایران و آمریکا پشت پرده در جریان است؟ مهمانان: عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک دانشگاه تهران. بخش دوم: با نگاهی به انتشار نتایج یک تحقیق درمرکز پژوهش های مجلس ایران، آیا نگرش جمهوری اسلامی به شیوه اعمال حجاب تغییر می کند؟ مهمانان: آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی در دانشگاه پاریس هفت، مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، مرضیه آذرافزا، فعال حقوق مدنی، پروانه حسینی، پژوهشگر مردم شناسی.