مستندی عالی  و جالب :  ٣داستان  زن افغانی است که متهم به "جنایات عشقی" و فرار از خانه شده اند .