کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار ویدیویی یک سال پس از آغاز به کار حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران، با مروری بر اظهارات او درزمینه بهبود آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی از او خواست که ناقضان حقوق بشر را در هر نهادی که هستند چه درداخل و چه خارج از قوه مجریه، پاسخگو نگهدارد.