به قول محمد صادقی بازیگر که به خاطر گفتن همین حرف‌ها وحشیانه به آپارتمانش ریختند و جلوی چند صد نفر از فالوورهایش در لایو اینستاگرام صفحه‌اش دستگیرش کردند، ما دقیقاً وسط یک جنگیم. با ذره‌ای عقب‌نشینی و مماشات تمام دستاوردهایی را که بدست آورده‌ایم و خون‌هایی را که تا بدین لحظه ریخته شده، به هدر خواهیم داد.

«نه» بزرگ محمد صادقی