خدایا یک پولی به من بده یک عقلی هم به بعضی‌ها!

 

 

در ارتباط با دیدگاه بعضی‌ آدمها به بعضی چیزها.