گبر و ترسا و مسلمان ، هر کسی در دین خویش ؛ قبله ای دارند و ما زیبا نگار خویش را ...

 
هر که را در خاک غربت پای در گل مانْد مانْد
گو دگر در خواب خوش بینی دیار خویش را
 
گبر و ترسا و مسلمان هر کسی در دین خویش
قبله‌ای دارند و ما زیبا نگار خویش را