نون سنگک فهمیدم چه ریختیه. تافتون، بربری، لواش همه جورشو دیدم. ولی خیلی گشتم ببینم نون حلال چه شکلیه. دست هیچکی ندیدم. فقط شنیدم!