اگر ایرانیها از علم و هنر و کمال و غیره عاری هستند به علت این است که می بینند این کمالات فایده ندارد، بلکه مانع ترقّی و تنزّل است. هرکس جوانی خود را صرف تحصیل می کند از مهارت یافتن در اخّاذی و تقلّب و سایر لوازم پیشرفت کار محروم می ماند و گرسنگی میخورد و نادر اتفاق می افتد که.......

اگر ایرانیها از علم و هنر و کمال و غیره عاری هستند به علت این است که می بینند این کمالات فایده ندارد، بلکه مانع ترقّی و تنزّل است. هرکس جوانی خود را صرف تحصیل می کند از مهارت یافتن در اخّاذی و تقلّب و سایر لوازم پیشرفت کار محروم می ماند و گرسنگی میخورد و نادر اتفاق می افتد که خوشبخت واقع شده ترقّی کند. این است که کسی در عقب کمال نمی رود و به محض اینکه مردم ببینند کمال قدر دارد، همه با کمال می شوند و ایرانیها مستعدّند و مثل بعضی ملل دیگر نیستند که به زور باید آنها را آدم کرد. همین قدر بدانند آدم شدن فایده دارد بلکه مضر نیست، آدم می شوند.

محمدعلی فروغی