هنگامی که نبرد در شدیدترین مرحله است و جنگجویان در خسته ترین حال، جنگجویانی که خسته ترند شکست خوردگان صحنه ی نبردند.

از کتاب من برتولت برشت، ترجمه بهروز مشیری