شکل گیری حکومت های خودکامه بدون حضور روشنفکران کوته بین ممکن نیست. این روشنفکران در عمل به رژیمی خدمت می کنند که مدعی مبارزه با آنند.

هانا آرنت  (۱۹۷۵ - ۱۹۰۶) : اندیشمند ضد فاشیسم  و از مشهورترین و با نفوذترین نظریه پردازان سیاسی قرن بیستم