یک کشور سیارکی به نام‌تان می‌‌کند و در دیگری به تخت بیمارستان زنجیر می‌شوید