سوال: تراشیدن ریش تمام صورت چه حکمی دارد وآیا می‌توانیم ریش پروفسوری بگذاریم یعنی ریش چانه را نزده و ریش قسمت‌های دیگر را بتراشیم؟ پاسخ: بنا براحتیاط واجب تراشیدن ریش چانه یا قسمتی از آن جایز نیست و اگر به مقداری ریش بگذارد که عرفا صدق کند ریش دارد کافی است و ریش پروفسوری در صورتی که عرفا صدق کند که ریش دارد مانعی ندارد. سوال: آیا گرفتن اجرت در قبال تراشیدن ریش تمام صورت جایز است؟ تراشیدن ریش چانه یا قسمتی از آن بنا بر احتیاط واجب جایز نیست و اخذ اجرت بر آن بنا براحتیاط واجب حرام است.