بزرگترین خشونت در غرب، شعار و اجرای برابری جنسیتی است. زنان همانند مردان در بیرون از خانه کار کرده، حتی در مشاغل مردانه نیز حضور دارند و هویت اصلی خود را از دست داده اند. زنان در دنیای غرب، بیش از همه از شعار تشابه صدمه دیده اند، افکار فمینیستی هرگز جایگاه و منزلت والای زن در جامعه را ندیده و همیشه با حسد و حسرت به جایگاه مرد به عنوان منتهای رشد بشر نگریسته است.

تهران - ایرنا - بسیج جامعه زنان کشور در بیانیه ای به مناسبت برگزاری کمیسیون مقام زن در سازمان ملل(17 اسفند ماه) اعلام کرد: بزرگترین خشونت در غرب، شعار و اجرای برابری جنسیتی است.