عمیق‌ترین افکار عامه، همواره در ایران حکمفرما بوده و خواهد بود