معشوقهٔ قجری در حال نواختن تار، با ظرف میوه و شراب، نگارگر ناشناس، رنگ روغن روی بوم، سده ۱۹ ترسایی