پس از ۶۵ روز اعتصاب غذا، پزشکان نسبت به «خطر به کما رفتن و حتی فوت»، «وضعیت قلبی خطرناک» و «خطر ایست قلبی» آرش صادقی، کنشگر مدنی اسیر در اسارتگاه اوین هشدار داده‌اند.