رضا خندان،همسر نسرین ستوده از درگذشتِ مادرِ این وکیلِ زندانی خبر داد.

http://www.irangreenvoice.com/article/2012/dec/20/31154

 

*