ناوچه ی ببر متعلق به نیروی دریایی ایران، پس از حمله نیروهای انگلستان به آبادان در شهریور ماه ۱۳۲۰ شمسی (۱۹۴۱ خورشیدی).