مرگ بر جنگ! ...سرباز زخمی ایرانی‌ در جنگ ایران و عراق، ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ – ۲۰ آگوست ۱۹۸۸