پرده خوانی بخش مهمی از فرهنگ دیداری و شنیداری ماست.

  صحنه های مهم  و تاثیر گذار شاهنامه و واقعه کربلا روی پرده با حداکثر تاثیرگذاری نقاشی میشد.

پرده خوان بسته به جو عمومی حضار نقل داستان را از جای مناسبی شروع و تا زمانی که حضار حوصله داشتند ادامه میداد.

 نقاش :  محمد حمیدی