میلۀ گهوارۀ آقا سامان و آقا ساسان آنها را از آوار نجات داد.

شرح عکس: "میله گهوارشون نجاتشون داده بود .

آقا سامان و آقا ساسان گل .
عزیزُم"

عکس از اینجا:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151339820786104&set=a.10151337790936104.1073741826.252712606103&type=1&theater