رهبر ملی ایران از زیر پتو تاج و تخت امپراطوری انگلیس را به لرزه در آورد!

از بیانات فرزند برومند آن بزرگوار و استاد ناصر نجمی