موسیقیدان آلمانی-افغانی گرازیلا شزاد ترانه قدیمی "سیمین بری" را با ویولون می نوازد.