درست است که راک در ایران هنوز بسیار کمتر از پاپ، هنرمند و مخاطب دارد، اما روند رو به افزایش محبوبیت موزیک راک در ایران، کم کم دارد جایگاه این سبک موسیقی را در کشور به جایگاه جهانی آن نزدیک می کند.