"آرزو نیکبین خواننده ی زن افغان که ترانه های خوانندگان ایرانی را میخواند"