طبق توضیحات صفحۀ یوتیوب، "اجرای موسیقی نوجوانان هنرآموز که از پخش آن در تلویزیون ایران از سال ۸۶ جلوگیری شد."