اين ترانه توسط گروه بهروز اجاقي در مراسم عروسي اجرا شده در استان اردبيل