محیط سنگین، انرژی ها منفی
اصلا با زندگی ندارم هیچ حرفی
هوا دلگیر، آسمونم ابری
لبم خندون، اما تنم زخمی