این خانم فرانسوی که دانشجوی ادبیات فارسی هم هست، می‌گوید عاشق موسیقی سنتی ایران است و ۹ ماه است در حال یادگیری آواز سنتی فارسی است. او در این ویدیو ابیاتی در آواز بیات ترک می‌خواند.