غربگرا:

سرکار بانو نعیمه اشراقی دامت برکاتکن،
بدینوسیله مراتب تشکر و سپاس خود از سرکار علیه را اعلام می‌کنم که با رفتار احمقانه‌ی خود، مخصوصا فحاشی‌هایی از قبیل عوعو خواندن نظرات مخالفان و ناله و نفرین و حواله دادن آنها به پل صراط، اساساً و از بیخ و بن تر زدید به خودتان و مرحوم پدر بزرگتان (ره) و ملیجک همچون جذامیان در حصر او (ایشان هم انشالله بزودی ره) و طرفدارانش که یا حسین میر حسین گویان خواهان بازگشت به دوران طلایی بودند. کاری که امثال من بعد از سال‌ها تلاش در انجام آن، دستاوردی در حد انتظارمان را کسب نکرده بودیم شما در مدت کمتر از چهل و هشت ساعت با موفقیت به انجام رساندید.
با آرزوی …

برو به آدرس