لیبرال دموکراسی:

استقلال فکری صحیح به معنای پذیرش این واقعیت است که ما مخلوقاتی اجتماعی هستیم. وقتی باهم همکاری می‌کنیم، به نتایج بهتری دست پیدا می‌کنیم. هر چه باشد ما از نظر وقت، انرژی و منابع شناختی خود محدود هستیم.

برو به آدرس