لیبرال دموکراسی:

آیا نواندیش دینی ما فکر یا اندیشه نویی در زمینه‌های توحید، نبوت و معاد عرضه می‌کند؟ آیا بازاندیشی اصول اجتماعی و سیاسی از دیدگاه دینی مطرح است؟ یا خدای‌نکرده، هدف بازی با کلمات برای کره‌ مالیدن به هر دو روی نان است؟ یا به قول خودمان، هم خدا را خواستن و هم خرما را؟

برو به آدرس