لیبرال دموکراسی:

برای ما در پیکار دشوار و پیچیده‌ای که با جمهوری اسلامی در پیش داریم ــ پیکاری که بخشی در درون خود ایرانی و با خود اوست و می‌باید باشد ــ بررسی شیوه‌های تازه بسیج و سازمان‌دهی سیاسی در امریکا اهمیتی بیش از بسیاری دیگر دارد و می‌باید بیشتر در آن بیندیشیم. یک دلیلش عملاً نا‌ممکن بودن پا گرفتن احزاب در ایران است. یک دلیل دیگر‌ش دمسازی روانشناسی و هوش ایرانی با جهانِ انگاری virtual رایانه و تارنماست. تکنولوژی اطلاعاتی تازه را گوئی برای این مردمی ساخته‌اند که هیچ‌چیز مانند آزادی تا مرز بی‌بند و باری ــ حتی آزادی برای بندگی ــ خشنود‌شان نمی‌کند و مانند موج و کنار «دم‌به‌دم باهم و پیوسته گریزان ز هم‌اند.»

برو به آدرس