لیبرال دموکراسی:

بنیان‌گذاران حقوق اساسی مشروطیت بر این نظرند که در اصول مشروطیت «کلیه اختیارات را ناشی از ملت می‌دانند و هیچ‌کس را صاحب قدرت نمی‌شناسد مگر به این عنوان که قدرت از جانب ملت به او مفوض باشد و هر ملتی که صاحب و دارای این حق شده، یعنی هیئت دولتی که بر آن ملت سلطنت دارد قبول کرده باشد که اختیاراتش از جانب ملت و قدرتش به‌موجب وکالت از ملت است، گویند دارای سلطنت ملی است»

برو به آدرس