وبلاگ امیر فطانت:

مقوله قهرمان و ضد قهرمان مدت های زیادی است که ذهن مرا به خود مشغول کرده است. به دست اوردن تعریفی جامع و مانع و جهانشمول را هنوز برای خود نیافته ام اما در این مورد همواره و هنوز تلاش میکنم.  به اعتقاد من، آنجا که شهامت قهرمانی است مردم بی شهامتی زندگی میکنند

برو به آدرس