لیبرال دموکراسی:

خوشبختانه امروزه ملی‌گرایی نوین ایرانی، باوجود تهاجمات تبلیغی حکومت جهل و جنایت، گسترش‌یافته و بیش‌ازپیش به‌عنوان حلقۀ مفقوده‌ای درک می‌شود که بدون آن، اتحاد لازم برای گذار به‌سوی آینده ممکن نیست. میلیون‌ها ایرانی به تجربه دریافته‌اند که در صورت تکیه‌بر ایران‌دوستی و ملی‌گرایی، اختلافات آرا باعث دودستگی‌ نخواهد بود.جالب است که رضاشاه بر این حقیقت آگاه بوده و از این دید به «حس وطن‌پرستی» می‌نگریسته است. او به سال 1307 ش. به دانشجویانی که برای تحصیل به خارج از کشور می‌رفتند، ازجمله گفت:«شما فرزندان عزیز ایران، باید خوب این مسئله را بدانید که چرا شمارا از یک کشور پادشاهی مثل ایران به یک کشور جمهوری مثل مملکت فرانسه اعزام می‌داریم. این کار فقط برای اینست که شما وقتی به آن مملکت رفتید، حس وطن‌پرستی فرانسویان را سرمشق خودتان قرار بدهید و آن را در اعماق قلب خودتان جای‌گیر کنید.»

برو به آدرس