لیبرال دموکراسی:

هیچ‌کس بی‌وجدان نیست؛ همه دارای یک نظام ارزشی سازمان‌یافته و هضم شده در ذهن خود است که ذهن هوشیار آن فرد بر پایه آن داشته‌ها قضاوت می‌کند و تصمیم می‌گیرد؛ شاید با آن موافق باشیم یا بر اساس نظام ارزشی خود مخالف آن قضاوت و یا کردار. وقتی ارزش‌های متفاوت باشند؛ وجدان‌ها نیز متفاوت و داوری‌های متفاوت می‌شوند. ارزش‌های ما وجدان ما را شکل می‌دهند.

برو به آدرس