piyalechi.com:

دوستان، نوش...
 
چه روزهاییست، این واپسین ایام حکومت قاتلان! 
 
یادم رفت در ویدئو گپ پایین منجمله عرض کنم که با جزغاله ساختن مردم بیگناه در سینما رکس آبادان، ملاتاریایی که سعی کرد که آتش حقوق بشری را که علیه شاهنشاه فقید به راه انداخته شده بود داغ کند تا او زودتر سقوط کند، لاکن همان جا بد ترین کارمای حقوق بشری را علیه خود در جریده عالم نوشت که رفت ثقیلترش کرد و تا به امروزش آورد که حال شده چاشنی برزخ هسته‌ای که خود را در آن آچمز کردند... 
 

برو به آدرس