www.slideshare.net/babackbabakian/ss-65698302 :

آخوند، دشمن در خانه - دانشجو

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-65698302

چو دشمن بر سر ایرانمان ست ++ نه ایرانی نه ایران در امانست

 

بزرگان پیش ازین گفتند و دیدم ++ که ملا آفت ملک کیانست

پرسش ازآینه؟

اگرعشقِ ایران ترا درسرست++ چرا ضدِ ایران برآن سرورست؟

مگرکشورت مسجد وگورگشت ++ که آخوند وقاری برآن رهبرست؟

کشورداری نکبت الله

کنون که در وطنت شیخکی عنان دارست++ هرآنچه کارِ مهم ست، دستِ دیندارست

زخود بپرس: مگر درسِ دینشان دزدیست++ که دزد درهمه جا هست وفقر بسیارست؟؟

ملا، ابزارِ خارجی ها

ترا آورده ام ملا، که ایران    ++ کنی ماتم سرا و زار و ویران

همیشه بوده ابزاری بدستم   ++ شماری خائن و یک خلقِ نادان

رَه آوردِ رژیمِ آخوند ی

عمرِ ملت با خرافات شما طی گشته است ++ بس بهار زندگی از زجرتان دی گشته است

دزدی و زندان و اعدام شما ایران گرفت  ++ خانه غرقِ فقرودرد وناله ی نی گشته است

آخوند، دشمن در خانه  - دانشجو

http://www.slideshare.net/babackbabakian/ss-65698302

 

 

برو به آدرس