وبلاگ امیر فطانت:

دو نامه و یک عالم حرف

صدای آمریکا - سرکار خانم نازی عظیما

بی اعتنائی و پاسخ ندادن به درخواست من چاره کار نیست. حداقل ادب حکم میکند که در باره عدم ایفای آنچه شرط من برای مصاحبه با صدای امریکا بود توضیح میدادید. در نامه قبلی از من خواسته بودید که به مصائب و مشکلاتی که عدم پخش مصاحبه کامل من که شرط اولیه و ضرور من برای انجام گفتگو با صدای آمریکا بود را برای شما توضیح دهم که خدمتتان عرض کردم خارج از تصورات شماست اما فکر میکنم اندک توضیحات من لازم است.

برو به آدرس