خدیجه شرقی:

پس از شکل گیری و روی کار آمدن مترو در شبکه حمل ونقل عمومی تهران و با ایجاد و اختصاص واگن های ویژه زنان، این واگن ها به مکانی برای شکل گیری مبادلات زنانه تبدیل شد به گونه ای که بتدریج پای زنان از طبقات مختلف اجتماعی به درون مترو باز شد.

 

برو به آدرس