تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران:

حسن روحانی، رئیس دولت جنایتکاران اسلامی، قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل کە ۱۷ سپتامبر برگزار می شود، شرکت کند. حسن روحانی، در راس حکومتی قرار دارد کە کارنامە هزاران اعدام، شکنجە، سنگسار و نقض گستردە حقوق انسانی را در آستین دارد.

 اعضای کابینە او از قماش خود او هستند و ا‌غلب پروندەهای قطور از ترور، جنایت و قتل دارند. دادن میکروفون بە جنایتکارانی نظیر او شرم آور است. دولتها و نهادهای بین المللی باید بدانند کە اگر اعدام، قتل و کشتار جنایت است و عاملانش باید پاسخگوی اعمال خود باشند، استثنایی در این مورد نباید، وجود داشتە باشد. حسن روحانی نماینده چیزی جز و قتل و جنایت نیست و باید بە همین عنوان بە جهانیان معرفی شود.
 تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران در کانادا و آمریکا همە مردم آزدیخواه و حق طلب را بە شرکت در تظاهرات اعتراضی علیە سفر حسن روحانی بە نیویورک و حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل فرا میخواند. با شرکت گستردە در این حرکت اعتراضی، جمهوری اسلامی را رسواتر کنیم و صدای مبارزات آزادیخواهانە مردم حق طلب، کارگران و زنان را رساتر بە گوش جهانیان برسانیم.

 زمان سه شنبه۲۴ سپتامبر
 مکان: مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک
 تماس برای اطلاعات بیشتر
 ٤١٦٨٢٥٢٠٨٤ و ٤١٦٣٣٣١٧٢٦

 تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران- کانادا
 ١٣ سپتامبر ٢٠١٣

برو به آدرس