گروه

پرچم

طنز ایران

طنزپردازی در ایران سابقه ای دیرینه دارد وهمۀ ما طنزهای خوبی خوانده ایم که ارزش بازگوئی دوباره و دوباره را دارند. اگر طنز خوبی از نویسنده ای ایرانی خوانده اید که دوست دارید دیگران نیز از آن لذت ببرند از این گروه برای آن منظور استفاده کنید.

divaneh | دنبال کن گروه عمومی ۱۷ ۴

More