فرداکاتور: وزارت ارشاد و لغو کنسرت‌ها، طرح از  مانا نیستانی