توکا نیستانی - برایِ جلبِ گردشگران خارجی‌ طرح ارشاد توریستهای خارجی‌ اعلام شد. به ایران سفر کنید و بازداشت شده و مهمانِ پلیس ارشادِ امرِ به معروف و نهیِ از منکر باشید! :-)