وقتی فقط چکش دارید همه ی مسائل را به مثابه میخ می بینید.

آبراهام مازلو