پدر پدران
        بیست‌و‌یک شعر برای پدرم

نوزده.

کلاه در باد

مجید نفیسی

 

ای باد!
به کجا می‌بری کلاهم را؟
به دنبالت خواهم آمد
تا آن سوی خلیجِ مه‌آلود
تا آن سویِ آبهای آرام
و در آغوش میهن
پدرم را باز‌خواهم‌یافت
که یک روز در کوه آتشگاه
باد کلاهش را برد
و من به‌دنبال آن دویدم.
        بیست‌و‌چهارم مه دوهزار‌و‌هفده

اشعار

۱- شمشیر در حوضخانه، ۲- در تمسکال چال، ۳- گوش‌بند‌های سرخ، ۴- سه هدیه، ۵- فراموشی، ۶- آن سبیلِ هیتلری، ۷- باده‌ی باغبادران، ۸- شب، ۹- دیدار ماه، ۱۰- راز، ۱۱- گلسرخی برای پدرم،  ۱۲- مرغ جان پدر، ۱۳- به نام پدر، ۱۴- فانوس خیال، ۱۵- قرآن خانوادگی، ۱۶- دیدار خمینی، ۱۷- مرگ در دريا، ۱۸- زخم معده، ۱۹- کلاه در باد، ۲۰- زبانهای پدرم، ۲۱- سرو ابرکوه

 

The Father of Fathers
        Twenty-One Poems for My Father


Nineteen.

Hat in the Wind

        By Majid Naficy


Oh, wind!
Where are you taking my hat?
I will follow you
Beyond this foggy bay
Beyond these Pacific waters
And in the bosom of my homeland
I will find my father
Whose hat one day in Fire Temple Mountain
Was carried away by the wind 
And I ran after it.


May 24, 2017

Poems

1: Sword at the Ablution Pool, 2:  In Temescal Canyon, 3: Red earmuffs, 4: Three Gifts, 5:  Forgetfulness, 6: That Hitler Moustache, 7: Baghbaderan Wine, 8: The Night, 9: Visiting the Moon, 10: Secret, 11:  A Red Rose for My Father, 12: The Soul Bird of Father, 13: In the Name of Father, 14: Magic Lantern, 15: The Family Koran, 16: Khomeini's Visit, 17: Death in the Sea, 18: Stomach Ulcer, 19: Hat in the Wind, 20: Languages of My Father, 21: The Cypress of Abarkuh